жагъуэлI


жагъуэлI

фIыуэ имылъагъуу егъэзыгъэкIэ бзылъхугъэр зрата лIы
нелюбимый муж, за кого выдали женщину насильно

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.